Yswiriant Busnes

Mae Rees Astley yn gallu cynnig amrediad eang o gynnyrch yswiriant masnachol.

Mae’r staff sy’n arbenigo yn y maes hwn yn barod iawn eu cymorth, ac yn hapus iawn i drafod eich anghenion yswiriant ac wedyn i drefnu a gweinyddu’r hyn a gytunir.

Ar ôl asesu eich gofynion, byddant yn cynnig cyngor ar opsiynau yswiriant ac yn argymell beth fydd yr opsiwn gorau wedi ystyried eich amgylchiadau unigol.

Gallwch fod yn sicr y cewch y polisi cywir am bris cystadleuol iawn gennym, gan ein bod yn gweithio’n annibynnol o’r cwmnïau sy’n darparu’r yswiriant.

Enghreifftiau o'r math o yswiriant busnes a gynigir:

  MASNACHOL - CYFUN
 • Masnachol - Cyfun
  Mae polisïau masnachol [cyfun] yn rhoi yswiriant busnes cynhwysfawr mewn polisi unigol; defnyddir ein harbenigedd i sicrhau fod y polisi'n addas i'ch anghenion, a hynny am bremiwm hynod gystadleuol.

 • YSWIRIANT BUSNES
 • Busnes yn y Cartref
  Mae'n hawdd camddeall a meddwl fod eich offer a deunyddiau busnes yn dod o dan bolisi eich cartref; ac os byddwch yn gwneud hawliad ar yswiriant eich cartref, efallai nad yw lefel y polisi'n ddigonol i dalu'r hyn sydd ei angen arnoch.
 • Busnesau Bach a Chanolig eu Maint
  Fel busnes bach neu ganolig ei maint, deallwn fod amser yn cyfateb i arian. Beth bynnag fo maint eich busnes, mae angen gofalu fod eich polisi yswiriant yn ddigonol i'ch diogelu yn erbyn yr annisgwyl.
 • Cwmnïau Corfforaethol
  Mae'n hanfodol diogelu eich busnes a gallwn gynnig amrediad eang o bolisïau yswiriant i'ch diogelu yn erbyn y peryglon sy'n gysylltiedig â rhedeg busnes mawr neu ganolig ei faint.

 • Y SECTOR DI-ELW
 • Elusennau, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a Sefydliadau Di-elw
  Rydym yn gofalu am nifer o Elusennau a Sefydliadau dielw, felly credwn ein bod yn deall anghenion cleientiaid a darpar-gleientiaid ac y gallwn ddefnyddio ein profiad yn y maes arbenigol hwn i'w cynorthwyo.

 • DIWYDIANNAU
 • Trafnidiaeth a Storfeydd
  Mae gennym bron hanner can mlynedd o brofiad ym maes trefnu yswiriant trafnidiaeth a storfeydd; felly rydym yn brofiadol iawn ac yn gallu rhoi cyngor ar eich anghenion a theilwra pecyn yswiriant hynod gystadleuol at eich busnes unigryw chi.
 • Gweithgynhyrchu a Pheirianneg
  Mae gennym bron hanner can mlynedd o brofiad ym maes trefnu yswiriant ar gyfer busnesau Gweithgynhyrchu a Pheirianneg o bob maint; felly rydym yn deall  y peryglon, a gofalwn fod gennych y lefel gywir o safbwynt yswiriant, sy’n cyfateb i’ch anghenion unigol, a hynny oll am bremiwm hynod gystadleuol.
 • Ffermwyr
  Mae ein cleientiaid ym myd ffermio a chontractwyr amaethyddol eisoes yn elwa o’r prisiau cystadleuol iawn y gallwn eu cynnig ar gyfer yswiriant unigryw i ffermwyr fydd yn diogelu eich holl anghenion - tractorau, peiriannau, ystadau ac adeiladau ffermydd, da byw, busnesau llaeth, âr, cymysg, trafnidiaeth, fflyd, a ffermydd sy’n eiddo i ffermwyr neu denantiaid yn ogystal â Landlordiaid Ffermydd.
 • Busnes Moduro
  Beth bynnag fo maint eich busnes, bydd yr Yswiriant Busnesau Moduro arbenigol, am brisiau cystadleuol, yn diogelu Cwmnïau Ceir a Modurdai , gan gynnig y lefel gywir o safbwynt y stoc o geir, peirianyddion a chynnwys busnes.
 • Fflyd Moduro
  Mae’r Yswiriant Fflyd hyblyg yn diogelu holl gerbydau (busnes a hamdden) a gyrwyr halwyr, busnesau gyrru eich hunan, hurio preifat, perchnogion gweithredol sydd â mwy nag un car, fan, cerbyd nwyddau trwm neu gerbydau fferm neu beiriannau, gyda’r un dyddiad adnewyddu i bob cerbyd. Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau fod lefel y polisi yn gywir, am bris hynod gystadleuol.
 • Proffesiynol ac Ymgynghorol
  Rydym wedi trefnu Yswiriant Indemniad Proffesiynol i amrediad eang o gleientiaid dros y blynyddoedd; yn eu plith mae penseiri, peirianwyr, syrfewyr, cyfrifwyr, cyfreithwyr ac ymgynghorwyr. Yn ogystal gallwn roi cyngor ar fathau eraill o yswiriant, a gallwn lunio pecyn yswiriant neilltuol sy’n hynod gystadleuol.
 • TG a Chysylltiadau
  Oherwydd ein dealltwriaeth o’r Diwydiant TG a Chysylltiadau, gallwn gynnig polisïau cystadleuol o ran pris, sy’n addas i’w pwrpas i Ymgynghorwyr ym maes TG, Cwmnïau Datblygu Meddalwedd, a Darparwyr Gwasanaethau TG a Chysylltiadau.
 • Bwyd
  Rydym yn deall eich busnes, a’r peryglon sy’n berthnasol i chi. Gallwn deilwra atebion i’ch anghenion gan ystyried eich rhaglen rheoli risg, a’ch diogelu chi, eich staff, eich asedau corfforol, a’ch enw da – heddiw ac yn y dyfodol.
 • Cyfanwerthu a Dosbarthu
  Trwy ofyn y cwestiynau cywir, beth bynnag fo'ch maes gwerthu, oherwydd ein bod yn deall y sector mor dda, gallwn ofalu fod eich yswiriant yn eich diogelu yn y ffordd gywir.

  Bydd ein polisïau yswiriant cynhwysfawr yn diogelu anghenion eich busnes cyfanwerthu a dosbarthu heddiw ac yn y dyfodol.
 • Adeiladu
  Os taw Contractwr Adeiladu, Adeiladwr neu Grefftwr ydych gallwn ddelio gyda’ch anghenion yswiriant o safbwynt risgiau’r diwydiant adeiladu ac atebolrwydd gyda pholisi pwrpasol sy’n ystyried unrhyw ofynion penodol a osodir arnoch gan gontractau. Gallwn sicrhau prisiau cystadleuol, naill ai’n flynyddol, fesul prosiect neu ar gyfer contractau unigol.
 • Contractwyr
  Rydym yn sylweddoli, oherwydd y math o waith a wneir gennych a’ch cleientiaid arferol, y bydd angen rhyw fath o yswiriant indemniad neu atebolrwydd. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi fod pob prosiect yn wahanol, a seilir ein cyngor i chi ynghylch yr yswiriant y bydd ei angen, ar eich anghenion penodol chi.
 • Crefftwyr
  Rydym yn delio gydag amrediad eang o grefftwyr, felly beth bynnag fo’ch maes: Plymiwr, Trydanwr, Saer, Addurnwr, Glanhawr neu fand neu gwmni un dyn, bydd polisi ar gael i ofalu am eich anghenion unigryw chi nawr ac yn y dyfodol.
 • Landlordiaid a Phrynu i Osod
  Gan fod maes tai’n ardal hynod gymhleth, mae’n hanfodol manteisio ar gyngor proffesiynol o ran eich anghenion, i sicrhau fod gennych ddigon o yswiriant. Byddwn yn trafod eich gofynion penodol ac yn trefnu polisi pwrpasol sy’n adlewyrchu’r eiddo sy’n eiddo ichi, ac yn defnyddio ein harbenigedd yn y maes i sicrhau fod y polisi ar gyfer yr holl risgiau potensial yn gywir, a hynny am bris cystadleuol iawn.
 • Meddygfeydd a Deintyddfeydd
  Mae cyngor proffesiynol yn hanfodol wrth drafod eich anghenion yswiriant i sicrhau fod y polisi a drefnir yn ddigonol. Mae ein polisi cyfoes i feddygfeydd a deintyddfeydd yn cynnig sicrwydd o safbwynt meddygol a busnes am bris hynod gystadleuol i chi a’ch busnes.
 • Lletygarwch a Hamdden
  Mae gennym flynyddoedd o brofiad o yswirio cleientiaid yn y sector lletygarwch a hamdden; yn eu plith mae gwestai o bob math, llety hunanarlwyo, meysydd carafanau, bwytai, tafarndai, clybiau chwaraeon a hamdden, clybiau iechyd a gwasanaethau arlwyo.
 • Manwerthu a Swyddfeydd
  Mae gennym dros 50 mlynedd o brofiad mewn trefnu yswiriant Manwerthu a Swyddfeydd i gleientiaid; felly credwn ein bod gallu rhoi cyngor arbenigol yn y maes er mwyn diogelu eich busnes, os bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Ac mae sicrhau’r pris gorau ar eich rhan yn rhan o’r gwasanaeth!

 • YSWIRIANT ATEBOLRWYDD
 • Atebolrwydd Cyhoeddus
  Mae damweiniau’n digwydd, a heb yswiriant atebolrwydd cyhoeddus digonol, gall fod yn drychinebus o safbwynt ariannol.
 • Atebolrwydd Cyflogwr
  Os ydych yn cyflogi pobl, yna mae’n hanfodol cael yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr o safbwynt atebolrwydd cyfreithiol eich gweithwyr.
 • Atebolrwydd Cynnyrch
  Mae yswiriant atebolrwydd cynnyrch yn delio gyda thalu iawndal i unrhyw un sy’n cael ei anafu gan eitem ddiffygiol sy’n cael ei ddylunio, ei gynhyrchu neu ei gyflenwi gan eich busnes.

 • MATHAU ERAILL O YSWIRIANT
 • Indemniad Proffesiynol
  Mae honiadau o esgeulustod proffesiynol yn gallu arwain at faterion cymhleth, a gall unrhyw achos fod yn ddrud ac yn drawmatig. Bydd yswiriant Indemniad Proffesiynol yn eich diogelu mewn achosion o honiadau gan gleientiaid am golled ariannol sy’n deillio o wallau neu esgeulustod honedig.
 • Cyfarwyddwyr a Swyddogion
  Mae’r polisïau hyn yn diogelu Cyfarwyddwyr ac Uwch swyddogion Cwmnïau Cyfyngedig yn erbyn colled ariannol bersonol sy’n deillio o hawliadau trydydd parti mewn perthynas ag unrhyw wallau neu hesgeulustod honedig.
 • Indemniad i Ymddiriedolwyr
  Mae cwmni Rees Astley yn deall pwysigrwydd bod yn Ymddiriedolwr i elusen. Rydym hefyd yn deall fod y meysydd rheoliadau a deddfau y mae angen i Ymddiriedolwyr gydymffurfio â nhw yn gymhleth, ac y gall camgymeriadau ddigwydd. Rydym yn cynnig Yswiriant Indemniad i Ymddiriedolwyr er mwyn eich diogelu fel Ymddiriedolwr ar ran Elusen.
 • Costau Cyfreithiol
  Os ydych yn gysylltiedig ag anghydfod cyfreithiol, yn ogystal ag achosi straen, gall y gost o amddiffyn eich achos fod yn sylweddol.  Diben Polisi Costau Cyfreithiol yw cynorthwyo a chynnig cymorth ariannol os byddwch yn gysylltiedig ag achos o’r fath.
 • Teithiau Busnes
  Yn ogystal â diogelu teithiau busnes gweithwyr, mae ein polisi teithiau busnes yn cynnwys Cyfarwyddwyr a’u teuluoedd uniongyrchol ar gyfer gwyliau personol ac yn cynnwys unrhyw gyflyrau meddygol cynfodol.
 • Cargo Morol
  Fel arfer, bydd gan fusnesau sy’n gweithio ym maes cadwyn cyflenwi nwyddau bolisi sy’n cyfyngu eu hatebolrwydd unigol ar gyfer y cargo a gludir. Os caiff eich nwyddau eu difrodi neu os byddant yn mynd ar goll yn ystod y gadwyn cyflenwi, efallai na fydd yswiriant y cludwr yn ddigon i wneud iawn am werth eich nwyddau.